Antonín Šupler - autorizovaný dealer Husqvarna

Ochrana osobních údajůHusqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 27408264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111206, dále jen „my“ nebo „naše společnostINFORMAČNÍ MEMORANDUMO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 („GDPR“)


Vážení zákazníci,

dovolte nám Vás v tomto Informačním memorandu zodpovězením následujících otázek informovat o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje.

 1. OBECNÉ INFORMACE

  1. Co je smyslem tohoto Informačního memoranda?

   Smyslem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Kde se mohu dozvědět další informace o zpracování mých osobních údajů?

   Vaše případné dotazy týkající se Informačního memoranda a zpracování Vašich osobních údajů rádi zodpovíme prostřednictvím Ing. Tomáše Vajzera (gdpr.cz@husqvarnagroup.com). Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující: Emma Linnér (emma.linner@husqvarnagroup.com).

  3. Kdo zpracovává mé osobní údaje?

   Správcem Vašich osobních údajů a tím, kdo je zpracovává, je naše společnost Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.

  4. Jsou u Vaší společnosti mé osobní údaje v bezpečí?

   Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, tak, jak nám je ukládá GDPR, a současně česká právní úprava a dodržujeme zejména následující zásady:

   1. Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

   2. vždy Vás budeme rozumně informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

   3. v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přichází do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;

  5. K jakému účelu zpracováváte mé osobní údaje?

   Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovené účely, kterými jsou především splnění smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a další propagace naší společnosti, našich výrobků a služeb na základě oprávněného zájmu naší společnosti nebo Vámi uděleného souhlasu, k tomu stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze Vaše přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá shora uvedenému účelu a je nezbytné pro naplnění tohoto účelu.

   Společnost jakožto správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává získané osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto účelu, a po dobu trvání Vámi uděleného souhlasu.

  6. Jak získáváte mé osobní údaje?

   Vaše osobní údaje získáváme výhradně a přímo od Vás. Získáváme je při uzavření smluvního vztahu s Vámi, při nákupu našich výrobků nebo poskytnutí našich služeb a při udělení Vašeho souhlasu.

  7. Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

   Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme především Vaše kontaktní a identifikační údaje. Jsou to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresa Vašeho bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo.

  8. Jakým způsobem mé osobní údaje zpracováváte?

   Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování našimi vlastními zaměstnanci, a v potřebném rozsahu také třetími osobami. Před jakýmkoli předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

  9. Předáváte mé osobní údaje 3. osobám nebo do zahraničí?

   Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s marketingovou činností, při které je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

   Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na marketingové činnosti naší společnosti.

   Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty patřící do skupiny Husqvarna Group, a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika.

  10. Jak dlouho budete mé osobní údaje zpracovávat?

   Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, a pokud jej odvoláte, nebudeme již Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Pokud nebude existovat žádný právní základ, abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali, bez dalšího je zlikvidujeme.

  11. Jsem povinen udělit souhlas ke zpracování mých osobních údajů?

   Poskytnutí Vašeho souhlasu je zcela dobrovolné a není vázáno na uzavření smlouvy. 2. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jak zjistím, jaké konkrétní údaje o mě zpracováváte a jak se k této informaci dostanu?

   Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Poskytnutí tzv. první kopie zpracovávaných osobních údajů je bezplatné.

  2. Co mohu dělat, pokud zjistím, že mé osobní údaje, které zpracováváte, jsou nepřesné?

   Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány přesně a bez chyb. Pokud zjistíte nepřesnosti nebo jsou Vaše osobní údaje neúplné, máte právo na opravu, kterou provede naše společnost, správce osobních údajů. V souvislosti s tím máte také právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

  3. Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

   Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, je to Vaše důležité právo, na které jsme Vás upozornili již při udělování Vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu můžete provést stejně jednoduchým způsobem, jakým jste souhlas udělili.

   Tím, že odvoláte svůj souhlas, nebo když pomine účel, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme, máte tzv. právo být zapomenut a my Vaše osobní údaje bez dalšího zlikvidujeme výmazem z databáze, nebo Vaše údaje anonymizujeme. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

  4. Co je to právo na přenositelnost a kdy ho mohu uplatnit?

   Právo na přenositelnost údajů Vám vzniká v případě, pokud by vaše osobní údaje byly získány na základě smlouvy a byly by zpracovány automaticky a za splnění dalších zákonných podmínek.

  5. Jakým konkrétním způsobem mohu svá práva uplatnit?

   Pokud se domníváte, že naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

   1. od naší společnosti či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;

   2. požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění osobních údajů, nebo omezení zpracování; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů. Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, naše společnost či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

   3. podat námitku proti zpracování;

   4. podat stížnost u dozorového úřadu.